วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ปัญหาการว่างงานปัญหา
การว่างงานแม้ว่าขณะนี้เรากำลังจะอยู่ในช่วงเตรียมการเฉลิมฉลองการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ แต่ต้องไม่ลืมว่ามีปัญหาบ้านเมืองและเศรษฐกิจที่กำลังรอการแก้ไข โดยเฉพาะปัญหาการว่างงาน ที่ดิฉันเห็นว่าเป็นปัญหาสังคมที่ต้องเร่งแก้ไขมากในขณะนี้ เช่นกรณีการทยอยปรับลดค่าจ้าง ปรับลดเวลาการทำงาน ไปจนถึงขั้นตอนการเลิกจ้างของบริษัท โรงงานหลายแห่งในช่วงที่ผ่านมาหลังจากได้รับยอดส่งออกลดลงอย่างมาก ทำให้มีคนตกงานในสาขาต่างๆ ยิ่งพิษเศรษฐกิจทั่วโลกแพร่ระบาดเข้าใส่ ยิ่งทำให้ปัญหาการว่างงานของไทยทวีความความรุนแรงมากขึ้น ดูจากตัวเลขของผู้ตกงานที่คาดว่าจะมีตัวเลขสูงถึง 1 ล้านคน เป็นภาระหนักของสังคมซึ่งต้องหาแนวทางในการรับมืออย่างเร่งด่วน

จากปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวมีคนตกงานมากขึ้น ย่อมทำให้เกิดการชะลอการใช้จ่าย หากมีคนตกงาน 1 ล้านคน ซึ่งต้องดูแลเลี้ยงดูครอบครัว อาจกระทบถึงสมาชิกอีก 4 ล้านคนในครอบครัวด้วย ประกอบกับบ้านเมืองเรามีปัญหาแรงงานแฝง คือการทำงานต่ำกว่าระดับ ไม่เต็มศักยภาพของตนเอง หรือไม่ตรงกับที่เรียนมา ไม่ตรงกับความต้องการของตลาด ทำให้เป็นตัวเร่ง ทำให้เกิดการว่างงานมากขึ้น เพราะมีการแข่งขันในตลาดแรงงานสูง แต่กระแสข่าวการลดค่าจ้าง การลดคนงาน บริษัทอาจเอาเปรียบคนงาน แม้บริษัทยังมีกำไรแต่กลับปรับลดโบนัส ลดค่าแรง หรือตัดสวัสดิการไปบ้างส่วน

แม้ว่าปัญหาการว่างงานจะไม่รุนแรงทำกับวิกฤตเศรษฐกิจ เมื่อปี 2540 แต่รัฐบาลต้องมีการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ต้องหาแนวทางในเชิงรุก ออกไปเก็บข้อมูลอย่างใกล้ชิด ช่วยเปิดรับสมัครแรงงานและส่งต่อภาคเอกชน ดูแลการจ่ายเงินให้ครบถ้วน การขยายเวลาค่ารักษาพยาบาลของประกันสังคม หลังเลิกจ่ายควรหาแนวจูงใจให้มีการเลิกจ้างน้อยที่สุด ดูแลให้กิจกรรมอยู่ต่อไปได้ ไม่ถึงต้องเลิกการผลิต ด้วยการลดภาระค่าภาษี ซึ่งต่างจากการลดอัตราดอกเบี้ย มาตราการทางการคลังที่ดีจะเป็นเครื่องมือหลักในด้านหนึ่ง บรรเทาปัญหาการว่างงาน เพราะ....ในวิกฤตย่อมมีโอกาส เพียงขอให้ทุกคนมุ่งมั่น ขยัน ลุกขึ้นสู้ เนื่องจากไทยเราไม่มีทะเลทราย ไม่มีภูเขาน้ำแข็ง ให้ต้องฟันฝ่าเหมือนกับประเทศอื่น ย่อมมีทางออกให้กับผู้มีแรงบรรดาลใจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจไปให้ได้ ....

สาเหตุของการว่างงานในสังคมไทย

๑. การเพิ่มของประชากร

๒. เกิดจากมีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และการผลิตนักศึกษาออกมาเป็นจำนวนมากไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน

๓. การว่างงานเนื่องจากการเลือกงาน

๔. เกิดจากการว่างงานตามฤดูกาล

สำหรับผู้ว่างงานในระหว่างรอฤดูการเกษตร เมื่อพิจารณาตามเพศและอายุแล้วจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เป็นหญิงและชายในวัยหนุ่มสาว อายุ ๑๕-๒๕ ปี อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาสัดส่วนของผู้ว่างงานในระหว่างรอฤดูการเกษตร ชายจะเป็นผู้มีอายุในวัย ๑๕-๑๙ ปี และ ๒๐-๒๔ ปี ประมาณร้อยละ ๓๕.๐ และ ๒๘.๓ ตามลำดับ ส่วนหญิงในช่วงอายุดังกล่าวจะมีประมาณร้อยละ ๒๐.๐ ละ ๑๕.๗ ปี ตามลำดับ

๕. สภาวะเศรษฐกิจ

ผลของการว่างงาน

ผลของการว่างงานส่งผลต่อสังคมในทุกระดับ คือ

๑. ก่อให้เกิดปัญหาความยากจน

๒. ทำให้เสียสุขภาพจิต

๓. ก่อให้เกิดปัญหาครอบครัว

๔. ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน

๕. ก่อให้เกิดผลเสียในการพัฒนาประเทศ

การแก้ไขปัญหาการว่างงาน

การแก้ไขปัญหาการว่างงานอาจทำได้ดังต่อไปนี้

๑. ให้ประชาชนมีมาตรฐานการศึกษาสูงขึ้น

๒. ให้การฝึกอาชีพแก่ประชาชน

๓. ให้ความคุ้มครองด้านแรงงาน

๔. ส่งเสริมการยกมาตรฐานฝีมือช่าง

๕. รัฐควรผลิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่างๆ

๖. มีการประสานงานระหว่างหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการผลิตผู้มีความรู้แขนงต่างๆ

๗. การประกันการว่างงาน

๘. จัดหาตลาดแรงงานในต่างประเทศเพิ่มเติม

แนวทางการแก้ไขปัญหาการว่างงานในสังคมไทย

มาตรการระยะยาว

๑. ให้ความสำคัญสูงสุดแก่นโยบายประชากรการวางแผนของครอบครัว

๒. จัดการศึกษาและอบรมกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในระบบเศรษฐกิจทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ

๓. สนับสนุนแนวทางพัฒนาชนบท โดยเน้นการพัฒนาการเกษตรระดับไร่นาสมบูรณ์แบบ

๔. กำหนดนโยบายและสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ชัดเจน โดยให้ความสำคัญแก่อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมาก

๕. ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมต่างๆ

๖. การเร่งสร้าง “สันติในวงแรงงาน”

๗. ปรับปรุงระบบและระเบียบการรับคนเข้าราชการให้มีความคล่องตัว และให้ข้าราชการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๘. ปรับปรุงบริการจัดหางาน ให้มีบริการกว้างขวางและเป็นที่เชื่อถือกว่า ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

๙. พิจารณาปรับปรุงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำให้เหมาะสมตามประเภทอาชีพ และอุตสาหกรรม แผนการกำหนดตามเขตของจังหวัด

เรียบเรียงข้อมูลโดยปาจรีย์ วายโสกา


ข้อมูลวีดีโอจาก

2 ความคิดเห็น:

  1. ก็หวังว่า จบแล้วก็ไม่เป็นหนึ่งในนั้นนะจ๊ะ

    ตอบลบ
  2. ขออนุญาตนำไปใช้ในการทำงานนะคะ
    ขอบคุณค่ะ

    ตอบลบ